Ustanova za fizičku kulturu „Valis“ Valjevo
Komisija za popis, procenu vrednosti i prodaju parketa i štafni objavljuje:

OGLAS
ZA PRODAJU, PUTEM JAVNOG NADMETANjA, PARKETA I ŠTAFNI

Predmet oglasa je sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju parketa i štafni zaostalih nakon rekonstrukcije Doma sportova ”General Svetomir Đukić”, kao ogrevnog drveta.

Količine koje se prodaju:

– parket: 8 m3
– štafne: 8 m3

Pravo prijave za kupovinu parketa i štafni imaju sva pravna i fizička lica, bez posebnih ograničenja.

Početna cena iznosi:
– za parket – 3.000,00 RSD/m3
– za štafne – 9.000,00 RSD/m3

Parket i štafne koje su predmet prodaje mogu se pregledati u objektu Dom sportova ”General Svetomir Đukić”, dana 21.09.2022. godine u vremenu od 10 do 14 časova.

Utvrđenu prodajnu cenu na javnom nadmetanju, kupac je dužan da plati u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.
Ukoliko ne izvrši isplate Ustanova zadržava pravo jednostranog raskida ugovora.

Ukoliko pobednik javnog ne potpiše ugovor u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja, odnosno obavljene licitacije, smatraće se da je odustao i prodavac može, da ponudi zaključenje ugovora prvom sledećem učesniku.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti prijavu za učešće u javnom nadmetanju (prijava sadrži: za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave) ili se sa traženom dokumentacijom mogu pojaviti na samom javnom nadmetanju.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom – ZA JAVNO NADMETANjE na adresi Karađorđeva 43, 14000 Valjevo, Komisija popis, procenu vrednosti i prodaju parketa i štafni, sa naznakom “NE OTVARATI”.

Postupak javnog nadmetanja će se obaviti u prostorijama Ustanove za fizičku kulturu „Valis“ Valjevo dana 22.09.2022. godine sa početkom u 12:00 časova.

Za sve informacije obratite se na telefon: 014/220-541.

Komisija
za popis, procenu vrednosti i prodaju parketa i štafni

Aktuelno